Ogólne wymagania dla betonu

 • W betonach architektonicznych wymaga się wysokiej optycznej jednorodności powierzchni. Dopuszcza się jedynie niewielkie (mniejsze aniżeli podają normy do betonu) odchyłki w składzie betonu.
 • Należy stosować ten sam rodzaj i pochodzenie dla cementu, popiołów, chemii do betonu, kruszywa.
 • Beton powinien mieć dobrą urabialność tak aby nie występowało zjawisko oddzielenia się wody z betonu.
 • Maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza aniżeli grubość otuliny zbrojenia a przy gęstym stopniu zbrojenia należy dodatkowo pomniejszyć tę zależność.
 • Wartość stosunku woda/cement nie powinna przekroczyć 0,44 a tolerancja wahania nie może przekroczyć 0,02. Wszelkie większe wahania powodują znaczne różnice w zabarwieniu betonu i widoczne plamy na powierzchni betonu.
 • W przypadku stosowania popiołów lotnych winny one mieć kształt kulisty i osiadać duży udział frakcji miałkich,
 • Przy zastosowaniu domieszek upłynniających i opóźniających zwiększa się niebezpieczeństwo wydzielania się wody z betonu dlatego dobór domieszek należy przeprowadzić próbami laboratoryjnymi oraz przy udziale niezależnego Doradcy ds. Betonu Architektonicznego.
 • Przy produkcji betonu nie należy stosować wody po recyklinku, gdyż ma to niekontrolowany wpływy na kolor betonu po jego rozszalowaniu.
 • Bardzo ważnym parametrem wymagań odnośne betonu jest stosowanie węzła mieszarki w dobrym stania technicznym Tylko niezależny Doradca ds. Betonu Achiektonicznego może ocenić stan urządzenia i jego wpływ na jakość produkowanej mieszanki.
 • Różnice w dostarczeniu mieszanki na budowę nie powinny być kontrolowane i zaplanowane. ( czas produkcji czas dostawy)
 • Przy odbiorze betonu należy wykonywać inne niż powszechnie stosowane badania konsystencji mieszanki i temperaturę.
 • Należy odpowiednio przeszkolić personel nadzoru technicznego.
 • .Należy dobrać i przeszkolić brygady do układania betonu. Takie prace muszą być wykonywane tymi samymi osobami i cyklami,
 • Należy zapewnić równomierny i jednakowy sposób pielęgnacji betonu w zależności od zmienności warunków atmosferycznych gdyż różny stopień hydratacji cementu może prowadzić do różnic w barwie betonu.
 • Wskazane jest opracować projekt echnologi betonowania konstrukcji w betonie arch. Uwzględniający wszystkie w/w warunki . Powyższy projekt powinien być uzgodniony z zamawiającym i z inspektorem budowy lub z inwestorem.
 • Wielkim wyzwaniem jest barwienie betonu. Tylko praktyka Doradcy ds. Betonu Architektonicznego jest wstanie zapewnić wyjątkowość koloru oraz jego jednorodności w poszczególnych cyklach. Nie wolno barwić betonu przy udziale polimerów gdyż beton przy zabarwieniu chemicznym w czasie nierównomiernie płowieje a kolor jest niejednorodny.

Dodaj komentarz