WIEDZA

WIEDZA

Od czego zależy jakość betonu architektonicznego?

8 warunków koniecznych

5
Konstrukcja elementu betonowego
Rodzaj i jakość mieszanki betonowej
Rodzaj i jakość szalunku
Rodzaj płynu antyadhezyjnego
Rodzaj i układ zbrojenia
Układanie i pielęgnacja
Warunki atmosferyczne
Zabezpieczenie wykonanego betonu

Nie istnieje wiążąca definicja w rozumieniu technicznym (normy) lub prawnym, która określałaby zakres prac podczas wykonania betonu architektonicznego. Twórcza inwencja projektanta nie podlega normalizacji.

Jedynym zadaniem projektanta jest opisanie swoich indywidualnych wyobrażeń na temat estetyki powierzchni betonu tak aby stały się wykonalne przez Wykonawcę.

Niezbędnym wsparciem przy projektowaniu betonu architektonicznego jest opracowanie „DBV-Makblatt Sichtbeton (08/2004)” przygotowane przez Niemiecki Związek Technologii Betonu i Techniki Budowlanej. Podręcznik określa warunki techniczne pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą dotyczące wykonywania betonu architektonicznego. Warunki Techniczne podają klasy betonu architektonicznego, kryteria wymagań dla Zleceniobiorcy oraz warunki odbioru takich wymagań przez Zleceniodawcę.

Wprowadzony ogólny zapis „baton architektoniczny bez napraw” w warunkach kontraktu jest niewystarczający i sprzyja brakiem porozumienia pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Taka sytuacja najczęściej prowadzi do sporów i kończy się naprawami powierzchni betonowanych a w ostateczności zasłonięciem powierzchni betonu przy użyciu płytek imitujących beton architektoniczny lub zakryciem na bazie tynków cementowo wapiennych.

Aby osiągnąć cel wymagana jest szczególna dokładność i staranność w procesie zaplanowania projektu i procesie wykonywania produkcji. Betony architektoniczne to najwyższa sztuka wiedzy oraz doświadczenia. Niestety nie są opisane w sposób wiążący żadną normą czy przepisem budowalnym jak też żadnymi przepisami branżowymi.

Wobec powyższego bardzo istnym parametrem w przedmiotowym interesie wszystkich stron jest zatrudnienie profesjonalnego Doradcy ds.. betonu architektonicznego, który wspomoże wszystkie strony w wypracowaniu optymalnego rozwiązania pomiędzy projektantem, wykonawcą a inwestorem w procesie trwania budowy.

WIZJA ARCHITEKTA

WIZJA ARCHITEKTA

Beton (Licowy / Architektoniczny / Fasadowy / Strukturalny / Widokowy) to powierzchnia betonowa o zdefiniowanych przez projektanta wymaganiach odnośnie wyglądu. Projektant tworząc swój projekt powinien szczegółowo opisać:

  1. Estetykę (wygląd) powierzchni suchego, stwardniałego betonu, który ukształtowany zostanie na przykład przez::
 • zastosowanie szalunków systemowych ramowych lub montowanych na zamówienie,
 • zastosowanie betonu o szczególnych właściwościach i dobranej recepturze,
 • zastosowanie późniejszej obróbki powierzchni betonu. fakurara
 • opis żelaznych zasad współpracy oraz warunków odbioru pracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 • Nadanie klasyfikacji i wymagań powierzchni betonu w projekcie architektonicznym według opracowania „DBV-Makblatt Sichtbeton (08/2004)” przygotowane przez Niemiecki Związek Technologii Betonu i Techniki Budowlanej.
 • dopuszczalnej tolerancji uszkodzeń mechanicznych – pęcherze powietrzne i wodne, raki, wycieki na skutek nieszczelności szalunków, układ ściągów do szalunków, klawiszowania lub sfalowania sklejki szalunkowej, ułożenia faktury, sposobu naprawy oraz zabezpieczenia betonu do dalszego prowadzenia prac w kolejnym etapie procesu budowania,
 • dopuszczalnej estetyki wymaganego koloru, jego jednorodności pod kątem tonu barwy oraz sposobu odbicia światła jako: mat, półmat, połysk, cienie czy półcienie.
 • zastosowanie odpowiednio dobranej osłony powierzchni betonu po jego rozszalowaniu aby ochronić beton prze skutkami dalszej pracy na budowie,
 • dobór właściwego impregnatu matowego lub w połysku gwarantującego trwałość wykonania konstrukcji przez okres wymagany przez inwestora ułatwiający użytkowanie wykonanych elementów.
  1. Wytyczne wykonania powierzchni Betonu Architektonicznego jako:
  1. Warunki odbioru (ocenę) powierzchni suchego, stwardniałego betonu od Wykonawcy pod kątem:
  1. Zabezpieczenie powierzchniowe suchego, stwardniałego betonu poprzez:

Tych podstawowych zasad należy przestrzegać nie tylko w przypadku przetargów lecz również w praktyce.

Wykonawcy tylko wtedy mogą zaoferować odpowiednie usługi i prawdziwe koszty, jeżeli wiedzą czego oczekuje i wymaga Zleceniodawca

WYKONAWSTWO

WYKONAWSTWO

Zadnia Planisty/Doradcy ds. Betonu Architektonicznego !!!

ETAP I – Projekt

1. Uzgodnienie ostatecznych wymagań i funkcji dla powierzchni w betonie architektonicznym.

2. Sprawdzenie założeń realizacyjnych – dostęp do materiałów , teren budowy, wpływ warunków atmosferycznych i otoczenia.

3. Propozycja optymalnych rozwiązań z punktu widzenia Zamawiającego i Zleceniodawcy uwzględniające pkt.1 i 2 powyżej.

4. Opracowanie wspólnie z Wykonawcą i Zamawiającym Projektu Technologii Betonowania, który winień zawierać :

5. Opis dla elementów powierzchni betonowych do wykonania,

6. Opis dla wytycznych zbrojenia,

7. Opis i wymogi dla szalunków

8. Proces produkcji betonu według – zatwierdzonej receptury, procesu transportu betonu, badań na budowie, technologii wbudowania betonu, czasu otwierania szalunków, pielęgnacji po otwarciu i w trakcie dalszej realizacji budowy oraz uwagi końcowe – dyscyplina technologiczna.

ETAP II Przygotowanie do realizacji

1. Szalunki oraz materiały towarzyszące – sprawdzenie lub negocjacje z Wykonawcą pod kątem (cen, doboru optymalnych systemów szalunkowych, jakości i dostępności szalunków, akcesoriów szalunkowych, BHP przed upadkiem z wysokości, warunków handlowych i rozliczenia z dostawcą szalunków). Doszczegółowienie oraz omówienie istotnych dla betonów architektonicznych parametrów pomiędzy dostawcą szalunków a Wykonawcą.

2. Beton i materiały towarzyszące- sprawdzenie lub negocjacje z dostawcą betonu pod kątem (dostępność, ocena jakościowa węzła, ludzi, zatwierdzenie recepty, laboratorium, dobór środków antyadhezyjnych, sprawdzenie  jakości kruszywa; piasku; cementu, dodatków do betonu, beton wozów itp.).

3. Omówienie istnych parametrów dotyczących wibratorów do betonu.

4. Omówienie sposobu zabezpieczenia powierzchni betonowej po rozszalowaniu.

5. Powołanie pozostałych uczestników zespołu ds. betonu architektonicznego z imienia i nazwiska oraz określenie funkcji.

6. Przekazanie Projektu Organizacji i Technologii Betonowania oraz dopuszczalnych napraw.

ETAP III Realizacja

1. Przeprowadzenie szkolenia/szkoleń wykonania próbnych elementów w technologii betonów architektonicznych oraz ustalenie referencyjnego wzorca i założeń dla powierzchni docelowych.

2. Nadzór nad realizacją powierzchni w technologii betonów architektonicznych.

3. Przeprowadzanie szkolenia pielęgnacji oraz zabezpieczenia powierzchni betonowych po rozszalowaniu.

OCENA

OCENA

W „praktyce” , w ostatecznym efekcie określa się wygląd elementu konstrukcyjnego jako całość lub architektoniczne oddziaływanie takiego elementu na budowlę. Istotny jest sposób oceny na etapie pojedynczego elementu i oceny całości pracy Wykonawcy. Powinna zostać określana maksymalna i minimalna odległość do przeprowadzenia oceny powierzchni betonowej. Ocena musi przebiegać pomiędzy tymi samymi oceniającymi, w tej samej porze dnia, w tym samym okresie od momentu wykonania elementu, zbliżonych warunków oświetleniowych i powinna być zależna dla pory roku (beton wykonywany w okresie wiosna-lato-jesień zawsze będzie jaśniejszy od wykonywanego w okresie zimowym, taki sam warunek należy przewidzieć dla betonów wykonywanych w cieniu oraz dla strony nasłonecznionej i przy zmiennej wilgotności powietrza ląd-rzeka).

Tylko dobrze zaplanowane prace w oparciu o wiedzę, doświadczenie, konsekwencję i determinację prowadzą do zamierzonego celu.

Przykład wykonania konstrukcji w technologii Betonu Architektonicznego

bez Doradcy/Planisty.

Przykład wykonania konstrukcji w technologii Betonu Architektonicznego

z Doradcą/Planistą.

Negatywnie należy ocenić pracę, której systematyczne odchylenia w poszczególnych cyklach budowy, możliwe były do uniknięcia, a ich pojawianie się nie skutkowało podjęciem żadnych kroków zaradczych.

Możliwe do niknięcia nieprawidłowości wpływające na wygląd powierzchni to:

 • błędy w zagęszczeniu betonu (gniazda żwirowe),
 • plamy rdzy,
 • resztki zaprawy na pionowych rotacjach szalunków,
 • częste nierównomierne uformowanie kantów,
 • częste zbyt mocno odznaczające się poszczególne warstwy betonu,
 • częste miejsca wycieków mleczka cementowego i odsłaniania ziarna kruszyw,
 • powtarzające się plamy na powierzchni betonu, marmurki lub wykwity,
 • ubytki mechaniczne w betonie lub ich naprawa przy pomocy szpachli.

W wykonawstwie betonów architektonicznych mimo wszelkiej troski ze strony Wykonawcy może dojść do usterek w pewnych miejscach ale ich dopuszczalna tolerancja została opisana w wytycznych betonu architektonicznego „DBV-Makblatt Sichtbeton (08/2004)”.